Natuurbeschermingswet (NB)vergunning en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Heeft u al een NB-vergunning?
Sinds 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden.  In de PAS is ook vastgelegd wanneer het verplicht is om een NB-vergunning te hebben en wanneer niet. Er is ook in aangegeven dat interimmers (bedrijven die niet uitbreiden en nog geen NB-vergunning hebben) alsnog een NB-vergunning kunnen krijgen. De basis hiervoor is het maximaal aantal gehouden dieren op een willekeurig  tijdstip in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014. 
Door het hanteren van een referentie in een recent verleden kan, zolang het binnen de milieuvergunning paste, bestaand gebruik worden gelegaliseerd. 

Groeiers en niet-groeiers 
De procedure voor een bestaande situatie waarvoor niet eerder een NB-vergunning is verleend, begint met het bepalen of er een vergunningplicht bestaat voor een bestaande situatie. Het gaat hier dus niet om een uitbreiding of wijziging maar om te bepalen of er een vergunning nodig is.  

Gestart wordt met een berekening in AERIUS Calculator waarbij de bestaande situatie (het hoogst aantal dieren tussen 1-1-2012 en 31-12-2014) leidend is. Om het hoogst aantal dieren op een bepaald tijdstip te bepalen, kan gebruik gemaakt worden van een diertelkaart of veesaldokaart. Daarnaast dient de omvang van dit aantal dieren (depositie) te passen binnen een op 1 januari 2015 vigerende (geldende) omgevingsvergunning of een milieuvergunning of melding op grond van de Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit is het zogenaamde 'feitelijk' gebruik. Er zijn dan drie mogelijkheden:

1.Bedrijven die zover weg zitten van een Natura-2000-gebied en/of zo weinig dieren hebben dat ze een depositie (= ammoniak dat neerslaat) hebben van minder dan 0,05 mol/ha. Deze bedrijven hoeven niets aan te vragen en moeten de uitkomst van de berekening bewaren in de eigen administratie. 
2.Bedrijven die uitkomen op 0,05 – 1 mol/ha*. Deze bedrijven komen hoger uit omdat ze dichter bij een gebied zitten en/of meer dieren hebben. Deze bedrijven hebben genoeg aan een melding waarbij het aantal dieren wordt doorgegeven.
3.Bedrijven die in de berekening hoger uitkomen dan 1 mol/ha. Deze bedrijven zitten dicht bij een Natura-2000-gebied. In deze gevallen moet een vergunningaanvraag worden gedaan voor een NB-vergunning.

(* In sommige gevallen wordt de bovengrens teruggeschroefd naar 0,05 mol/ha en moet deze categorie alsnog een aanvraag indienen in plaats van een melding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nieuwkoopse Plassen, Zouwe Boezem en het Noord-Hollands Duinreservaat )

De PAS is dus ook relevant voor niet-groeiers!

Bij groeiers is de procedure vergelijkbaar; er wordt dan naast de berekening van de uitgangssituatie ook de beoogde (gewenste vee-aantallen na groei) situatie berekend. Afhankelijk van de uitkomst volgt dan dezelfde procedure als bij niet-groeiers.

Advies  
Om bij een controle niet voor verassingen te staan, raden we voor elk bedrijf dat nog geen NB-vergunning in huis heeft aan om een berekening in AERIUS te (laten) maken. Vervolgens kan dan bekeken worden welke actie er nodig is:
1. Er is geen melding nodig, de Aerius-berekening wordt bewaard in de eigen administratie
2. Insturen van een melding via Aerius
3. Een NB-vergunning aanvragen

PPP-Agro Advies heeft inmiddels voor veel bedrijven de berekeningen gemaakt en het eventuele vergunningentraject doorlopen. Wilt u meer  informatie, dan kun terecht bij Teus Verhoeff, 06–471 555 73 of  Dick Jan Koster, 06-230 581 94.

Print
0 Reacties

Categorieën: NieuwsAantal views: 1302

Tags: natuurbeschermingswetPAS

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x