Het ondernemingsplan

Veranderende marktomstandigheden, groei, veranderingen in de omgeving of een bedrijfsoverdracht zijn een greep uit de vele ontwikkelingen waar u als ondernemer mee te maken hebt of krijgt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op uzelf en uw onderneming. Op die momenten is het nodig om even stil te staan en na te denken, terug te kijken, de zaken op een rijtje te zetten of nieuw beleid uit te stippelen en plannen te maken.


Het ondernemingsplan geeft richting voor de komende jaren

Om te beginnen geeft een ondernemingsplan antwoord op de vragen: 'Wat kan ik?', 'Wat mag ik?' en Wat wil ik/wij?'

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst maar tonen wel aan waartoe u als ondernemer met uw bedrijf toe in staat bent (sterk/zwak). Vooral kredietverstrekkers hechten veel waarde aan resultaten die in het verleden zijn behaald. Wet- en regelgeving, marktomstandigheden en omgeving kunnen de ontwikkeling van een onderneming sterk beïnvloeden (kansen/bedreigingen). De beste ondernemers maken gebruik van de kansen en of maken een kans van een bedreiging. Maar het allerbelangrijkste is het antwoord op de vraag: Wat wil ik/wij? Een moeilijke vraag, maar de ondernemer die zijn persoonlijke doelen weet te combineren met de bedrijfsdoelen en toekomststrategie zal succesvoller zijn.

Nadat doelen, visie en strategieën met de bijbehorende vraagstukken zijn uitgedacht, worden deze op papier gezet. Diverse plannen en alternatieven kunnen worden doorgerekend en naast elkaar gezet opdat een goed beeld ontstaat van de technische, economische en financiële perspectieven.


Wat staat er in een ondernemingsplan?

Persoonlijke en bedrijfsinformatie

Naast de hierboven besproken doelen, visie en strategieën, wordt in het ondernemingsplan een duidelijke beschrijving gemaakt van de huidige onderneming en haar ondernemers.
Wie zijn de ondernemers en hoe is de prive-situatie? Wat is de ondernemingsvorm en wie zijn er bij de onderneming betrokken? Met welke externe partijen / adviseurs wordt samengewerkt? Hoe zit het bedrijf in elkaar (grond, vergunningen, productierechten, neventakken, sterke/zwakke punten, kansen/bedreigingen, gebouwen, werktuigen, arbeidsorganisatie)?


Historische resultaten

Een overzicht van de resultaten van een aantal oude jaren is meestal het uitgangspunt voor toekomstberekeningen. Oude resultaten geven immers een beeld van de gerealiseerde prestaties en een geloofwaardig bewijs voor de haalbaarheid van toekomstige prestaties. Met deze cijfers in het achterhoofd worden de cijfers voor de toekomst begroot. Bij het begroten van deze cijfers wordt ook rekening gehouden met uw verwachtingen voor de komende jaren.


Beschrijving plannen

Er wordt een duidelijke beschrijving weergegeven van het plan, met eventueel verschillende alternatieven (wie, wat, hoe en wanneer). Hierbij hoort ook het overzicht van de te verwachten investeringen. Met name bij nieuwbouw, uitbreiding, bedrijfsverplaatsing en of bedrijfsoverdrachten is dit van belang omdat er grote fiscale effecten kunnen optreden (staking, herinvesteringsreserve, etc). 


Neventakken

In het ondernemingsplan worden neventakken in een aparte saldoberekening opgenomen, zodat een zuiver onderscheid gemaakt kan worden in de doorgerekende alternatieven.


Bedrijfsresultaat en risicoanalyse

In een winst- en verliesrekening worden opbrengsten en kosten overzichtelijk weergegeven. Met de prive-inkomsten en uitgaven incl. te betalen belastingen, de aflossingen en vervangingsinvesteringen wordt de reserveringscapaciteit en de mutatie liquide middelen bepaald. Indien er meerdere plannen uitgewerkt, worden deze naast elkaar gezet.

Om het effect van prijsveranderingen [melk, voer, rente] weer te geven wordt per alternatief aangegeven welke verschillen er in het resultaat ontstaan wanneer prijzen anders liggen dan begroot.


Meerjarenprognose

Een meerjarenprognose is onmisbaar voor een goede analyse. In de meerjarenprognose worden de bedrijfsresultaten doorgerekend voor de eerste 10 jaar na de investering.  Door de financiële vergelijking van verschillende scenario’s kunt u als ondernemer verantwoorde keuzes maken.


Waarom een ondernemingsplan?

De toekomstgerichte ondernemer maakt elke drie tot vijf jaar een ondernemingsplan. 
Een goed ondernemingsplan geeft antwoord op uw strategische vragen en helpt u om betere en verantwoorde keuzes te maken.

Kijk naar een voorbeeld van ons ondernemingsplan.

 Contact


  • *
  • *