Actualisering excretienormen voorlopig uitgesteld

Melkveehouders met een melkproductie boven de 10.624 liter per koe zouden bij de voorgestelde wijzigingen van de excretieforfaits tot max. 11,2 kilo extra fosfaat per koe moeten kopen. Dit om in 2020 dezelfde veestapel te behouden. In principe worden de forfaits door de overheid iedere drie jaar geactualiseerd. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de realiteit. Er is  bewust gekozen om dit niet te doen om zo risico’s voor overschrijding van de productieplafonds te voorkomen. Echter is er wel advies uitgebracht door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om een wijzigingsregeling op termijn door te voeren.

Biologisch gehouden dieren

Op dit moment wordt bij biologisch gehouden koeien uitgegaan van een vast forfaitaire stikstofexcretie welke niet gekoppeld is aan melkproductie en ureumgehalte. De fosfaatexcretie is hier nu wel aan gekoppeld. Het advies vanuit de CDM is om biologisch en gangbaar allebei gelijk te trekken zodat er ook bij biologisch gerekend wordt aan de hand van de gerealiseerde melkproductie en ureum. In de praktijk betekent dit voor biologische melkveehouders dat in de meeste gevallen de forfaitaire stikstofexcretie op het bedrijf zal toenemen. Voor veel biologische veehouders kan de actualisering van de forfaits tot grote (financiële) gevolgen lijden. Hierdoor heeft de minister Carola Schouten besloten om voor deze groep de forfaits vooralsnog ongewijzigd te laten. Dit geeft die melkveehouders de ruimte om te anticiperen voor op termijn hogere stikstofexcreties.

Voorstel weide koe geschrapt

Op veel bedrijven wordt een ‘’afmelker’’ een weide koe (120). In de voorgenomen wijziging is opgenomen dat een melkkoe in ieder geval tot 11 maanden nadat zij voor het laatst heeft gekalfd onder de diercategorie 100 valt. Er zouden dan fosfaatrechten nodig zijn voor de dieren die afgemest worden, dit zal leiden tot een snellere afvoer van deze ‘’afmelkers’’ zonder af te mesten. Voor wat betreft de weide koe worden de voorgenomen wijzigingen niet doorgevoerd. Dit omdat de minister wil voorkomen dat melkkoeien versneld afgevoerd worden, in plaats van dat deze optimaal worden ingezet voor vleesproductie.

Extra productieklassen

In de huidige excretietabel is de melkproductie van 10.624 kg of meer de hoogste klasse. Er zijn echter steeds meer melkveehouders die een gemiddelde melkproductie ruim boven die 10.624 hebben. In de wijzigingsregeling waren extra melkproductieklassen opgenomen voor hoogproductieve koeien. In de wijzigingsregeling waren ook extra melkproductieklassen toegevoegd voor laagproductieve koeien onder de 5625 kg melk per koe. Eerst zal Carola Schouten onderzoeken of naast het uitstel nog aanvullende overgangsmaatregelen nodig zijn voor melkveehouders met hoogproductieve koeien. De actualisering van de excretieforfaits voor melkvee zullen pas worden doorgevoerd als het aantal rechten zich onder het totale sectorplafond bevinden. Op dat moment kan pas geborgd worden dat de actualisering er niet toe zal leiden dat het sectorplafond overschreden wordt. Hiervoor is onlangs ook het afromingspercentage op fosfaatrechten verhoogd naar 20%. Eind van dit jaar zal duidelijk worden of het aantal rechten onder het sectorplafond komt. Dit betekent dat op dit moment pas duidelijk wordt of de actualisering van de forfaits voor melkvee per 1 januari aanstaande in werking gaat.

Zelfzuivelaars

Voor de melkveehouders die meer dan 50% van de op het eigen bedrijf geproduceerde melk zelf verwerken geld vanaf 2006 de zelfzuivelaarsregeling. Voor deze groep word nu uitgegaan van een gemiddelde van 7500 kg melk met een ureumgetal van 26. Het CDM geeft het advies deze te verhogen naar 8447 kg melk per koe. De minister wil met zelfzuivelaars afspraken maken over hoe zij data over hun melkproductie bij RVO kunnen aanleveren om dat zij op termijn uit wil gaan van de daadwerkelijk geproduceerde melk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van Rossum

weiden

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten