Arbeidsinkomen extensieve boeren € 30.000,- lager

In de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ schetst minister Schouten een nieuwe toekomst voor de landbouw. ‘Van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten, naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen: Kringlooplandbouw!’

Dit betekent het zoveel mogelijk voorkomen van verliezen van voedsel, reststromen, koolstof, energie en water. Een veel genoemde ontwikkelrichting is extensivering. Ook schrijft minister Schouten dat de economische positie van boeren zo moet worden, dat zij door kringlooplandbouw een goed inkomen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden en doorgeven.

Om een indruk te krijgen wat de gevolgen van extensiveren zijn, op het financieel resultaat, hebben we de bedrijfsresultaten van onze klanten geanalyseerd. De 25% bedrijven met de laagste melkproductie per ha zijn vergeleken met de 25% bedrijven met de hoogste melkproductie per ha. Onderstaande tabel laat zien dat het arbeidsinkomen van de groep extensieve bedrijven bijna €30.000,- lager is dan de groep intensieve bedrijven.

Het gaat hier om de bedrijfseconomische arbeidsopbrengst ondernemers melkvee (opbrengsten minus bedrijfseconomische kosten). Op veel melkveebedrijven komen ook nevenactiviteiten voor bijvoorbeeld zuivelverwerking, recreatie, zorg, logies, camping etc.

De resultaten van deze nevenactiviteiten zijn in deze vergelijking niet meegenomen. De term VAK staat voor Volwaardige Arbeids Kracht. Een ondernemer die fulltime en 100% volwaardig op het bedrijf werkzaam is, rekenen we als 1 volwaardige arbeidskracht. Of de ondernemer nu 40 uur of 80 uur per week aan het werk is maakt hier geen verschil.

De volledige analyse, conclusies en aanbevelingen zijn te vinden via deze link

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas de Jong mail k.de.jong@ppp-agro.nl of tel 06-17552127

20200529-_MG_6929-bewerkt

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK