BEX in 2019? Waar moet u op letten?

Voorkom verrassingen

Als de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeen komt met de forfaits voor melkvee kunt u daarvan afwijken via de handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX). In 2019 is de handreiking geactualiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor uw BEX uitslag. Dit betekent dat de rekenregels van de BEX berekening en de Kringloopwijzer zijn aangepast voor het jaar 2019.

 1. Aan de voorwaarden is toegevoegd dat een bedrijf de datum van de uitdraai in de administratie. Hierbij moet de datum op uiterlijk 1 februari, volgend op het kalender jaar waarop de uitdraai van de BEX betrekking heeft, liggen. Deze uitdraai dient in de administratie bewaard te blijven.
 2. De energiebehoefte voor kalveren is veranderd, omdat er rekening wordt gehouden met alle op het bedrijf geboren kalveren (diercategorie 101) gedurende de eerste halve maand. (15 dagen) Het betreft dus naast de eigen opfok ook kalveren die als “nuchter kalf” voor een andere bestemming worden verkocht. De bewegingstoeslag voor kalveren bij weiden in tabel 2 is lager, omdat er rekening wordt gehouden dat kalveren in de eerste levensmaand geen weidegang krijgen.
 3. Bij melkkoeien kan per beweidingssysteem worden opgegeven, het aantal dagen dat het betreffende systeem wordt toegepast, hoeveel uren ze per dag weiden en wat het aandeel natuurgras is van de opname aan vers gras. Het aandeel natuurgras kan maximaal gelijk zijn aan het aandeel natuur grasland ten opzichte van het totale areaal grasland op het bedrijf.
 4. De gehalten aan N en P in weidegras zijn veranderd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen productie grasland en natuur grasland. Daarbij worden drie verschillende situaties onderscheiden: productie grasland waarbij ingekuilde producten op het bedrijf aanwezig zijn, productie grasland waarbij geen ingekuilde producten op het bedrijf aanwezig zijn en natuur grasland.
 5. In de berekening voor de vastlegging van fosfor (P) in melkkoeien wordt rekening gehouden met het gemiddelde gemeten P-gehalte in de afgeleverde melk. Indien de P-gehalten niet door een gecertificeerde instelling worden gemeten, dan wordt uitgegaan van het forfaitaire gehalte (0,97 g P per kg melk).
 6. In de berekening van de gasvormige verliezen zijn er diverse zaken geactualiseerd.

Het BEX resultaat kan wijzigen in 2019!

Door deze aanpassingen kan het BEX voordeel van 2018 niet zomaar als inschatting voor 2019 toegepast worden. De gevolgen van de aanpassingen in de BEX berekeningen zijn bedrijfsspecifiek. Bij bedrijven met natuur grasland zullen de stikstof-en fosfaatproductie lager zijn. Wat ook meespeelt is het groeiseizoen in 2019. Uit de uitslagen van Eurofins blijkt dat de voorjaarskuilen veel RE bevatten. (> 185 gram/ kg ds. ) Van de kuilen die eind april en begin mei gemaakt zijn, is het eiwit onbestendiger dan de kuilen die rond half mei gemaakt zijn. Van de vroege graskuilen kan het BEX voordeel wel eens tegenvallen omdat er toch nog eiwitaanvulling in de vorm van DVE nodig is in het rantsoen!

Kortom de kwaliteit en de kwantiteit van het zelf gewonnen ruwvoer kan flink afwijken van die in 2018! Dit leidt tot een ander rantsoen en andere uitkomsten van de BEX in 2019. Houd hier rekening mee bij uw inschatting van het mogelijke BEX voordeel in 2019.

Wilt u meer  informatie, dan kunt u terecht bij  Dick Jan Koster.

 

 

 

Shovel op kuil

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan