Bodemadvies: een noodzakelijke investering in uw belangrijkste en duurste productiemiddel

In de bodem gebeurt het; daar wordt de basis gelegd voor een groot deel van uw ruwvoerproductie van gras en andere gewassen. PPP-Agro Advies helpt u om de natuurlijke kracht van de bodem goed te benutten, zodat u zonder teveel hulpmiddelen zoals bijv. kunstmest, hogere opbrengsten kunt realiseren.

‘Een optimaal werkende bodem is het fundament voor uw bedrijf.’

Een actief bodemleven, goede beworteling, ontwatering en structuur van de grond, daar werken we aan! Daarvoor zetten we onze bodemcoaches in; experts die vanuit een integrale aanpak meedenken over de optimale balans in uw bodembeheer.

Bodemcoach

Met een bodemcoachbezoek en -advies weet u hoe het gesteld is met uw bodem en wat (en hoe) u die kunt verbeteren. Samen met u graaft de bodemcoachbezoek op 3 plaatsen op het bedrijf een bodemprofielkuil van 50-60 cm diep en beoordeelt deze in het veld. Door dit te doen op een goede locatie, een slechte locatie en een derde locatie naar eigen keuze, worden de verschillen in de bodem goed zichtbaar. Belangrijk is wat je ziet: wat zijn de goede punten en wat zijn de verbeterpunten? En ook: hoe is de zode, grassamenstelling en de ligging van het perceel?

Grondmonsters als basis

De bodemcoach bekijkt de bijbehorende grondmonsters van de beoordeelde locaties voor aanvullende informatie. Daarbij gaat het o.a. om de pH, beschikbaarheid van de diverse elementen (P, K, Ca, Mg e.d.), % organische stof en de opbouw van het klei-humuscomplex. Nog een belangrijke vraag die voorbij komt: met welke bandenspanning van trekker en machines rijdt uzelf en de loonwerker in het land? Is daar afstemming over met de loonwerker? Verdichting van de bodem is te vaak een aandachtspunt!
Op grond van deze gegevens komen de bodemcoaches van PPP-Agro Advies samen met u tot een plan van aanpak. Vooral voor de percelen waar de bodemkwaliteit matig is, gaan we op zoek naar maatregelen die effectief en duurzaam de kwaliteit verbeteren. En die goed bij de opzet en filosofie van uw bedrijf passen.

Ervaringen van het afgelopen jaar in het veld

In het afgelopen half jaar zijn op verzoek van veehouders weer diverse percelen beoordeeld op bodemkwaliteit. Twee zaken vallen op:

1) Inkuilen onder natte omstandigheden afgelopen najaar.
Het afgelopen najaar is er eind oktober op veel plekken nog het laatste gras ingekuild. Hoewel het weer toen goed was, waren de omstandigheden in en op de bodem vaak toch te nat, eigenlijk kon je net niet rijden met machines op dat moment. Dat is toch gebeurd, de gevolgen waren deze winter te zien: waterplassen op de percelen waarvan de bovenlaag dicht was gereden, zodat het water niet weg kon zakken. Het gaf dit voorjaar kale plekken met meer kans op onkruiden en geen gras en een verstoorde structuur in de bovenlaag!

Advies: natte percelen niet berijden als het niet kan! Was er een mogelijkheid geweest om die percelen dan toch af te weiden, eventueel met schapen zodat het toch kort de winter inging?
Elk nadeel heeft zijn voordeel: vanaf half maart werd droog tot uiteindelijk erg droog. En droogte knapt de bodemstructuur op. Op veel plekken heeft de natuur zelf de schade grotendeels opgeknapt en is structuur verbeterd. Dat is ook een vorm van natuurinclusief boeren!

2) Diepte van de beworteling.
Uit de beoordeelde percelen komt over het algemeen een diepe en intensieve beworteling naar voren met haarwortels tot op 60 cm diepte op grasland. Onder natte omstandigheden sterven wortels die in het water staan af, er kan immers geen zuurstof meer bij. Toch was er dit voorjaar al een diepe beworteling op veel percelen. Een verklaring kan zijn dat op veel percelen de ondergrond (vanaf 30 cm diepte) ondanks de vele regen van het afgelopen najaar en winter toch niet echt nat geworden is. Het is vooral de bovenlaag (tot 30 cm) die erg nat geworden is in februari – begin maart. De wortels onderin zijn niet of nauwelijks afgestorven. Toen het vanaf half maart droog werd, zijn de wortels gelijk weer de diepte ingegaan om water te zoeken. Uiteindelijk is de grasgroei door de droogte wel flink minder geworden maar op de meeste klei en veengronden nooit helemaal gestopt. Met de regen die is gevallen, gaat de grasgroei nu weer volop door. En ook hier heeft de droogte de structuur verbeterd!

Hieronder een foto van profiel dat eind maart 2020 gestoken is. De diepe beworteling is dan al duidelijk zichtbaar (onderin het profiel). Het betreft een perceel van 30 cm klei op veen.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met onze bodemcoach Dick-Jan Koster mail dj.koster@ppp-agro.nl of tel. 06-23058194

PPP Agro Advies - Bodemadvies

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan