Boeren en waterschap werken succesvol samen in lokale studiegroepen

Ruim 100 veehouders in West Utrecht hebben in tien studiegroepen, samen met de waterschappen de afgelopen drie jaar gewerkt aan waterthema’s hun eigen polder. In een goedbezocht webinar op 23 maart en een eindrapportage zijn de resultaten en effecten van het project Polderkennis op Peil gepresenteerd. Nieuw aan deze aanpak was dat de studiegroepen bestaan uit boeren die in dezelfde polder wonen en vaak letterlijk buren van elkaar zijn èn dat waterschappen deel uitmaken van de studiegroepen.
Hierdoor zijn de lijnen kort, de deelnemers leren van wederzijdse ervaringen en kennis en zijn oplossingen voor problemen dichterbij.

Polderkennis op Peil is een initiatief van agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, het adviesbureau PPP-Agro Advies, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en LTO Noord vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De veehouders, waterschappen en de agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer wisselden in deze groepen kennis en ervaringen uit.

Wederzijds kennis en ervaring benutten

In drie jaar intensieve samenwerking zijn op lokaal niveau water gerelateerde problemen besproken en met elkaar is naar oplossingsmogelijkheden gezocht. Te denken valt aan problemen met kwel, waterafvoer, waterkwaliteit, bodemdaling en inlaat van gebiedsvreemd water.
Boeren kennen hun bedrijf en het watersysteem in hun eigen polder als geen ander. Waterschappen hebben veel kennis en data over de waterkwaliteit, het dier- en plantenleven in en om de sloot en het waterbergend vermogen. PPP-Agro advies brengt kennis in op het gebied van het sluiten van kringlopen en bedrijfsstrategieën. De agrarische collectieven brengen kennis in over manieren om de sloten op een duurzame manier te beheren. In de studiegroepen is deze kennis samengebracht en uitgewisseld. Boeren en waterschappen hebben hierdoor veel van elkaar geleerd en zijn bij sommige water gerelateerde problemen tot verrassende inzichten gekomen.
Het uitwisselen van kennis leidt ertoe dat boeren en waterschappen meer verstand van elkaars werkveld krijgen. En het biedt een goede basis om te werken aan de toekomst. Hoogheemraad Bert de Groot hierover: “We gaan samen met de boeren voor een toekomstbestendige landbouw en een levendige boerensloot.”

Waterschappen en boeren gaan voor beter watersysteem

Lokale boerenkennis was zeer welkom bij de waterschappen. Andersom, hebben de waterschappen kennis gedeeld over waterkwaliteit en waterbergend vermogen, die voor de boeren informatief bleken. Door deze kennis samen te brengen en uit te wisselen kwamen soms verrassende oplossingen naar voren.

De boeren hebben door de opgedane kennis hun bedrijfsvoering aangepast om de bedrijfskringloop verder te sluiten (bijvoorbeeld ander beweidingssysteem of kritischer omgaan met grassamenstelling en mestbehoefte). Ook trekken de boeren uit de studiegroepen vaker samen op om maatregelen te nemen om de waterkwaliteit van hun sloten te verbeteren. Zoals een agrariër verwoordde: “Het directe contact met het waterschap en je buren brengt je verder”.
Waterschappen hebben als uitvloeisel uit de studiegroepen samen met boeren onderzoeken en een gebiedsproces opgestart om specifieke polderproblemen verder op te pakken.

De poldergerichte opzet blijkt zo succesvol, dat ook andere regio’s inmiddels met deze aanpak aan de slag gaan. HDSR en AGV willen deze aanpak ook in andere delen van hun werkgebied gaan toepassen.

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi & Vecht: “samenwerking, dat is belangrijk. Dit project is klein begonnen, van onderaf, dan heb je draagvlak. Door deze aanpak worden steeds meer mensen enthousiast. Het wordt zo steeds breder en uiteindelijk ontstaat er een heel gebiedsproces.”

Het project Polderkennis op Peil is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van: de Europese Unie (Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)), de provincie Utrecht en de waterschappen HDSR en AGV.

Het eindrapport is te downloaden op https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/05-polderkennis-op-peil
Of via deze link

Het Webinar is binnenkort terug te zien op: https://agrarischwaterbeheer.nl/content/polderkennis-op-peil

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietjan de Jong mail pj.de.jong@ppp-agro.nl of tel. 06-54256549

20200529-IMG_6569

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni