Een rem zetten op bodemdaling

Op 5 november was de aftrap Klimaatslim boeren op veen in de polders bij Vlist. Een samenwerking waarbij 21 boeren uit de Krimpenerwaard in totaal 350 hectare grasland laten draineren. Goed voor boer, burger en bodem. PPP-Agro Advies speelt een cruciale rol in het project.

Met een omvang van 350 hectare krijgen de polders rondom Vlist een record oppervlak aan waterinfiltratie in het grasland. Bijna alle melkveehouders in het gebied – 21 in totaal – doen mee. Ze laten een deel van hun veenweiden draineren en remmen daarmee de bodemdaling met dertig tot vijftig procent.

Veel animo onder boeren

Klimaatslim boeren op veen ging op 5 november officieel van start. De eerste plannen voor het project dateren uit maart 2018. PPP-Agro Advies inventariseerde de belangstelling voor de aanleg van waterinfiltratie in de Krimpenerwaard. Adviseur Jan Voets merkte dat er in dit gebied bovengemiddeld veel animo was onder de boeren. ‘De polders rondom Vlist zijn zeker niet de laagste van het veenweidegebied in West Nederland, maar er was wel veel besef van urgentie.’ Voets doelt daarmee op de beperkingen die bodemdaling op steeds meer plekken geeft. Zeker bij de start en aan het slot van het groeiseizoen boet het weiland in aan draagkracht. Landbouwkundig gezien is dat een handicap. En maatschappelijk gezien speelt de kwestie van verzakkende binnensteden en infrastructuur. Recent is daar de klimaatopgave nog bovenop gekomen. Inklinkend veen stoot CO2 uit en om die reden pleiten steeds meer mensen voor een hoger (grond)waterpeil.

Meer draagkracht, minder CO2

Door weilanden te draineren kan het waterpeil hoger staan zonder dat het ten koste gaat van de draagkracht. In natte perioden helpen de drains overtollig water af te voeren en in drogere perioden laten ze water in, weet Voets: ‘Het mooie aan dit project is dat er een gezamenlijk belang is. Het voordeel van meer draagkracht is gunstig voor de boeren. Vandaar dat ze ook mee investeren in het project. Terwijl de maatschappelijke belangen van minder bodemdaling en CO-uitstoot ook evident zijn.’ Voets benadrukt dat het project bij de boeren vandaan komt, het is van onderop begonnen. De agrarische natuurverenigingen Weidehof en Lopikerwaard zijn opdrachtgever. PPP-Agro Advies staat aan de basis van de samenwerking tussen de deelnemende partijen. Voets: ‘We wisten dat de gemeente Krimpenerwaard voorstander is van duurzame landbouw en ook bij het waterschap was er steun.’

Jan Voets, adviseur PPP-Agro Advies: “Het mooie aan dit project is dat er een gezamenlijk belang is”

Bert de Groot kan dat bevestigen. Hij is namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als één van de aanjagers betrokken bij Klimaatslim boeren op veen. ‘Een steeds lager waterpeil is ongewenst want het veroorzaakt ongelijkmatig zakken van gebouwen en wegen. En dat brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee. De klimaatdiscussie komt daar nu bij en die zet bodemdaling en dus klimaatslim boeren hoog op de agenda.’ De Groot geeft daarmee de urgentie van het project aan. Als de drainage zijn werk doet hoeft het waterschap het waterpeil minder snel omlaag te brengen. De Groot kijkt ook vooruit: ‘Mogelijk dat we in de toekomst naar een dynamisch peilbeheer kunnen. In een droog voorjaar als dat van 2020 had het peil best iets hoger kunnen staan. Nu ligt dat nog vast in het peilbesluit.’

Oren in het gebied

De gemeente Krimpenerwaard is ook een aanjager van het project. Beleidsmedewerker Anneloes Visser vertelt dat de gemeente graag bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de landbouw. ‘De Krimpenerwaard is een gebied waar de landbouw voor de uitdaging staat om op een slimme manier om te gaan met bodemdaling. Het project helpt boeren hun bedrijfsvoering te combineren met een daling van CO2-emissie en een stimulering van de biodiversiteit.’ De rol van PPP-Agro Advies in het project is cruciaal volgens Visser. De gemeente werkt al lang met hen samen. ‘Zij zijn onze oren in het gebied en weten verschillende partijen bij elkaar te betrekken.’

Anneloes Visser, beleidsmedewerker gemeente Krimpenerwaard: “Het project helpt boeren hun bedrijfsvoering te combineren met een daling van CO2-emissie en een stimulering van de biodiversiteit”

Ook Bert de Groot noemt PPP-Agro Advies een verbindende factor. Hij is enthousiast over de eenheid in de groep agrariërs. ‘Ik hoop dat de boeren meer waterschapsdoelen gezamenlijk oppakken. Denk aan ecologie, waterkwaliteit en biodiversiteit. Die kunnen in mijn ogen ook zonder schade voor landbouwproductie worden opgepakt’. Jan Voets merkt onder boeren een toenemend besef van duurzaam willen werken. Hij hoopt met hen op termijn ook CO2-credits te verzilveren voor het remmen van de bodemdaling. Maar de eerste winst uit het project is het beter benutten van het weiland en beter sluiten van kringlopen.

Auteur: Tijmen van Zessen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Voets, mail j.voets@ppp-agro.nl of tel. 06-38702400

IMG-20201105-WA0022

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan