Investeringsregeling POP3+

Investeringsregeling POP3+

Binnenkort opent de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ als nieuwe subsidieregeling voor landbouwers ten behoeve van investeringen op het gebied van duurzame innovatie en modernisering. 

De ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ wordt opengesteld van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. De subsidieregeling is verdeeld over 5 categorieën met € 2,8 miljoen budget per categorie. De subsidieaanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende onderdelen:

A: Precisielandbouw en Smart farming

Investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.

B. Digitalisering

Investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund.

C. Water, droogte, verzilting

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem.

D. Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van het gebruik van mestvergistingsinstallaties en mechanische mestafscheiding, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit

E. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Investeringen in machines, plant- en zaaigoed, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind

De ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ is gericht op alle landbouwers, niet alleen op jonge landbouwers. Het subsidiepercentage is 40%. Het subsidiebedrag is minimaal € 20.000,- en maximaal € 150.000, -. De investeringen dienen uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld.

De lijst met soorten investeringen binnen deze categorieën en welke kosten subsidiabel zijn, is te vinden in Bijlage 5 (p3-p12) in de staatscourant: stcrt-2022-28266.pdf (officielebekendmakingen.nl

Voor vragen over deze regeling kunt u natuurlijk contact opnemen met
uw adviseur van PPP-Agro Advies.
20201030-_MG_8229

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK