Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien enthousiaste melkveehouders van de Nijkerkse poederspecialist hebben de afgelopen maanden met  onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Doel: het reduceren  van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030 als belangrijke stap in de transitie naar regeneratieve landbouw. Nestlé en Vreugdenhil worden in dit project, dat de naam Low carbon farming heeft gekregen, ondersteund door wetenschappers van de Wageningen University. PPP-Agro Advies begeleidt de zeventien  melkveehouders in de komende jaren en gaat voor de nieuwe deelnemers in 2023 het plan vna aanpak opstellen. Tevens zal PPP-Agro Advies bijdragen aan de  stapsgewijze uitbreiding van het project met 250 melkveehouders in 2030.

Regeneratieve landbouw is een verzamelnaam voor verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, vergroten van de biodiversiteit en  optimaliseren van het verdienmodel van de melkveehouder. “Dat totaalpakket willen we melkveehouders bieden”, stelt Albert de Groot, CEO van Vreugdenhil. “Waar mogelijk nemen we  naast de bekende, ook nieuwe technologieën mee. Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met  onze melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt.”

Maatwerkaanpak
Kenmerkend voor dit project is het maatwerk, de samenwerking en de kennisdeling. “We leren al doende en maken in de praktijk ook gebruik van kennis en maatregelen vanuit de  wetenschap. En omdat elke boerderij anders is, is maatwerk noodzakelijk”, aldus Albert de Groot. “Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd”, vertelt Nikki Adamo, CEO Nestlé Nederland. “Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouders. We willen impact maken, en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze  broeikasgassen te halveren, te realiseren.”

Toekomst
De melkveehouders in de pilot hebben in dit verduurzamingsproject de regie gekregen. De boer weet immers zelf het beste wat werkt voor de boerderij en maakt een wel afgewogen keuze welke maatregelen er toegepast worden. Tim van Noord, melkveehouder in Hellouw: “Ik heb de boerderij overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. Ik  wil dat ook mijn kinderen een toekomst hebben in dit bedrijf en daarvoor is verandering nodig. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te  maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.” Terwijl de wereldpopulatie blijft stijgen, groeit de behoefte aan een duurzame manier  van voedselproductie. Nestlé zet zich wereldwijd in met regeneratieve landbouw en de productie van plantbased producten. Regeneratieve landbouw gaat uit van de kracht en intelligentie van de natuur.

CO₂ neutraal van gras tot glas in 2050
Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met de partners in de keten waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen zoals weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming  van andere landschapselementen, om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Ruim 94% van de melkveehouders die hun voedingsrijke product aan Vreugdenhil leveren, doet mee aan  ons duurzaamheidsprogramma. Onze ambitie is om CO₂ neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten, waarvan het  Low carbon farming project met Nestlé een belangrijke is, om deze ambitie vorm te geven.

Nestlé’s ambitie: netto-nul emissie in 2050
Klimaatverandering vormt een risico voor de toekomst van voedsel, daarbij zijn voedselproductie en – consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Het project voor  regeneratieve landbouw is onderdeel van een grotere beweging binnen Nestlé die zich inzet om haar broeikasgassen tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto nul emissie te bereiken.  Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de  eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen. Nestlé stimuleert regeneratieve landbouw in haar wereldwijde voedselproductieketen met projecten zoals het NESCAFE  plan 2030, om de koffieteelt te verduurzamen, het ‘Income Accelerator Programma’, om boeren te ondersteunen bij de overgang naar duurzame cacaoteelt en nu in Nederland door de  transitie mogelijk te maken om de broeikasgasemissies te halveren bij melkveehouderijen.

Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK