Ontwikkelingen en boerenslimheid

Uw inkomen bestaat niet alleen uit melkgeld en omzet en aanwas. De bedrijfstoeslag die u vanuit Brussel krijgt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt waarschijnlijk een substantieel deel van uw inkomen uit. In dit deel van uw inkomen gaat het nodige veranderen. Met ingang van 1 januari is er sowieso alleen nog sprake van een vaste hectare toeslag die voor iedereen gelijk is. Naast de basistoeslag is er ook de toeslag voor vergroening.

Ontwikkelingen tot nu toe

Het bestaande GLB beleid loopt tot 2021 en moet dus volgend jaar worden herzien. Gezien de aanzienlijke doorlooptijd moet elk land daarom dit jaar duidelijk maken hoe men de nationale invulling van dit zogenaamde strategisch plan vorm wil geven.

Wat dit precies gaat inhouden is nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat de EU naast meer gemeenschappelijke ambities op andere terreinen dan landbouw(EU-leger, financiële stabiliteit) ook minder inkomsten na uittreding van het Verenigd Koninkrijk heeft. Snijden in de grootste uitgavenpost, landbouw, is daarmee waarschijnlijk. Ook duidelijk lijkt dat minister Schouten wil koersen op een meer gerichte besteding van de GLB-gelden voor maatschappelijke groene en wellicht blauwe diensten. Hiervoor laat zij al het nodige onderzoek doen door onder andere collectieven van agrarische natuurverenigingen. Een verschuiving van basispremie naar vergroening premie van € 100/ha in combinatie met uitbreiding van de eisen om voor vergroening in aanmerking te komen is daarmee te verwachten.

En nu?

Als melkveehouder kun je dit naast je neerleggen en wachten tot 2021 en wellicht hopen dat het nog een jaar wordt uitgesteld. Steeds vaker spreek ik echter toekomstgerichte boeren die proberen dergelijke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen bedrijf. Hoe ze dit doen? Luisteren en kijken wat er om je heen gebeurt. En het belangrijkste, op zoek gaan naar de mogelijkheden.
Zo kwam ik pas bij een boer die het volgende ten mij zei:

 1. Ik hoor een minister die iets met kringlooplandbouw wil.
 2. Ik zie een verandering optreden in de toewijzing van GLB gelden.
 3. Ik zie een bank die moeilijker wil financieren behalve als er aandacht voor klimaat en groen is. Dan durven ze te experimenteren en lagere rentes geven.
 4. Ik zie melkfabrieken die hun melkgeld richting milieu- en klimaatvriendelijke landbouw aan het sturen zijn.
 5. Ik zie overheden die het verpachten van extra land steeds meer afhankelijk maken van het hebben van bijv. kruidenrijk grasland, weidevogel beheer enz.
 6. Ik zie collectieven die weidevogelbeheer en kruidenrijke perceelranden subsidiëren.

Hij ging eens op een rijtje zetten hoe hij uit die 6 ruiven tegelijk kon eten want het viel hem op dat veel van die ontwikkelingen vaak over dezelfde dingen gaan. Verder had hij eens gekeken wat hij er voor moest veranderen in zijn bedrijfsvoering. Hij kwam als snel op €1.000/ha wat het hem bruto kon opleveren. Op zijn 40 ha was dat dus €40.000! Hij kwam er ook achter dat veel van de maatregelen die hij moest nemen helemaal niet zo veel geld hoefden te kosten. Hij kwam op ongeveer €5.000. Drie keer raden waar hij nu mee aan het experimenteren is om ervaring op te doen en te checken of zijn berekeningen kloppen?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietjan de Jong. Bel 06-54256549 of mail pj.de.jong@ppp-agro.nl

Koeien in de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK