Stoppen met sojaschroot vanwege klimaat?!

Als het gaat om broeikasgasemissies op melkveebedrijven rijzen er steeds meer vragen. Onder andere vanwege de sector doelstelling en het klimaatakkoord dat daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast zijn er verschillende duurzaamheidsprogramma’s en concepten binnen de zuivel waarin lage broeikasgasemissie wordt beloond.  Aangekocht voer is daarbij een groot onderdeel waarop gestuurd kan worden. WUR heeft in haar rekenregelrapport KringloopWijzer nieuwe normen met verrassende verschillen vastgesteld. 

Broeikasgasemissie dat ontstaat door aangekocht voer heeft twee kanten. Enerzijds is er de CO2 emissie van aangekocht voer en de verwerking en transport van de aangekochte voeders. Anderzijds heeft het eigen ruwvoer en de aangekochte voeders effect op de methaan (CH4) emissie vanuit de pens.

1. De productie

Er is een grote variatie te zien als het gaat om de verschillende voedermiddelen. Tabel 1 geeft de broeikasgassen weer uitgedrukt in grammen CO2 equivalenten (g. CO2 eq.) die nodig zijn voor productie en transport voor het desbetreffende voedermiddel. Sojaschroot heeft met een emissie van 4751 g. CO2 eq. / kg ds. een zeer hoge emissie in vergelijking met de enkelvoudige krachtvoeders tarwe 524 g. en bietenpulp 393 g. CO2 per kg ds.  Daarnaast hebben de natte bijproducten bierbostel, bietenperspulp en aardappelpersvezel een lage bijdrage qua broeikasgasemissie met resp. 25, 32 en 189 gram CO2 eq./ kg ds.

Tabel 1. Broeikasgassen per voersoort door productie en transport

2. Het voeren

In tabel 2 is de methaanemissie van de verschillende voeders weergegeven bij een grasrantsoen. Bietenpulp en bietenperspulp laten de meeste methaanemissie zien met resp. 876 g. en 837 g. CO2 eq. Bierbostel en raapschroot scoren gunstig met resp. 533 g. en 642 g. CO2 eq.

Tabel 2. Broeikasgassen per voersoort door pensmethaan

Effecten van verschillende rantsoenen

Als voorbeeld geeft tabel 3 een overzicht van wat het effect is van 2 verschillende rantsoenen. Bij rantsoen 2 wordt 2 kg ds. sojaschroot vanwege de voederwaarde vervangen door 2,5 kg ds. bierbostel. Er vanuit gaande dat een koe hier 30 kg melk van produceert zorgt rantsoen 1 voor een totale emissie van 1120 gram CO2 eq./ kg melk en rantsoen 2 voor 840 gram CO2 eq./ kg melk.

Tabel 3. Effect rantsoensamenstelling

Er is dus veel te halen als het om voeraankopen gaat en broeikasgassen. Uiteraard gaat het er wel om dat gekozen voedermiddelen ook passen binnen het rantsoen. Het lijkt er op dat het meer lonend is te letten op de broeikasgasemissies die voor productie en transport van de verschillende voeders nodig is dan te letten op wat het effect is op pensmethaan. Voerfirma’s zijn bezig met het in kaart brengen van de verschillende broeikasgasemissies van het assortiment aan mengvoeders/brokken. De vraag is nog wel hoe en wanneer deze verwerkt gaan worden in de Centrale Database KringloopWijzer.

En wat nu?

Uiteraard gaat het binnen de duurzaamheidsprogramma’s om meer KPI’s dan alleen broeikasgassen maar op dit moment lijkt het erop dat dit één van de lastigste is om te realiseren. Het goed benutten van eigen ruwvoer lijkt in 2019 weer actueler dan ooit tevoren. Na een slecht groeiseizoen in 2018 lijkt 2019 weer een hele beste te worden. Ideaal dus om van veel eigen voer melk te kunnen maken en daardoor de voerkosten te verlagen. Hierdoor worden aankopen beperkt, wat ook minder broeikasgassen met zich mee brengt. Bij het aankopen van krachtvoer zijn er veel mogelijkheden voor reductie. Moeten we uiteindelijk van de soja af…….. zegt u het maar?


Wilt u meer weten om de broeikasgasemissie van uw bedrijf te reduceren?

Neem dan contact op met Delian Kool tel 06-29306232 of mail d.kool@ppp-agro.nl

Koeien aan voerhek

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK