Transitie naar milieuvriendelijker bedrijfsmodellen melkvee “niet verantwoord” zonder extra financiële ondersteuning.

In opdracht van provincie Zuid Holland zijn door PPP-Agro Advies bedrijfsmodellen melkvee doorgerekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport “Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen Melkveehouderij in het Groene Hart”

Dit rapport beschrijft de transitie, vanuit een referentiebedrijf (huidige situatie), naar 6 milieu- en klimaatvriendelijker bedrijfsmodellen melkvee in het veenweidegebied van het Groene Hart. Hierbij verschaft het inzicht in de technische, financiële, economische resultaten en de prestaties op het gebied van stikstof- en broeikasgasemissies en biodiversiteitsbeheer.

Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen melkvee kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten:

 • De NH3-reductie (per ha) varieert van 16% tot 51%
 • De CO2-reductie van -57% tot 48%
 • De reductie stikstofbodemoverschot van -4% tot 29%
 • Het vergroten van de biodiversiteit van 1% tot 66% van de oppervlakte

De transitie naar een milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij kost ook geld, hierbij zijn er grote verschillen. De vermogensontwikkeling per jaar ligt tussen € 17.000,- tot € 85.000,- lager in vergelijking tot het referentiebedrijf.

Innovatieve emissiearme stalsystemen, waterinfiltratie in veenbodems en extensivering in combinatie met biodiversiteitsbeheer kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van emissies en het vergroten van de biodiversiteit. De investeringen die hiervoor nodig zijn, hebben een flinke daling van het bedrijfsresultaat tot gevolg.

De bedrijfsmodellen geven inzicht in de verschillen in klimaat- en milieuprestaties alsmede de verschillen in economisch rendement ten opzichte van het referentiebedrijf.

 

Voor inzage in of download van het rapport: Transitie Bedrijfsmodellen Melkvee in het Groene Hart (2022-3)

Klaas de Jong  (k.de.jong@ppp-agro.nl / 06-17552127)

Koeien in de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan