De bedrijfsanalyse: hulpmiddel voor optimalisatie op alle fronten

De bedrijfsanalyse is een onmisbaar hulpmiddel voor toekomstgerichte ondernemers. Het levert u meer kennis, inzicht en betere resultaten op. Of het nu gaat om marktontwikkelingen, rente, arbeid, toeleveranciers en afnemers, voor u als ondernemer is het essentieel om alle bedrijfsaspecten en risico’s goed in beeld te hebben.

Bedrijfsanalyse. Drie mannen zitten aan tafel en zijn in gesprek.

Een bedrijfsanalyse levert meer kennis, meer inzicht en betere resultaten, dus meer PPP op!

Verbeteren bedrijfsresultaat

Opbrengsten en kosten worden pas echt interessant als je ze kunt vergelijken met normen of vergelijkbare resultaten. Hoe doen anderen het en wat zegt dat over uw eigen resultaten? Door kritisch te kijken en vergelijken groeit uw kennis en inzicht en weet u welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Zodat u actief kunt sturen op optimalisatie.

Wat biedt een bedrijfsanalyse?

Inzicht in nevenactiviteiten en verschillende jaarrekeningen

Steeds meer bedrijven hebben nevenactiviteiten, denk aan een kaasmakerij, recreatie, zorg, werk voor derden of een grote tak schapen of vleesvee. Om betrouwbare kengetallen te kunnen gebruiken, splitsen we de resultaten uit per activiteit. Zo worden de vergelijkbare kengetallen van de melkveehouderij zo zuiver mogelijk berekend.

Juridische structuren zorgen soms voor meerdere jaarrekeningen binnen een bedrijf. Zoals een jaarrekening van de vennootschap in combinatie met een buitenvennootschappelijke of persoonlijke jaarrekening. In de bedrijfsanalyse verwerken we de jaarrekeningen en balansen tot een geheel, zodat u inzicht heeft.

Sterkte-zwakteanalyse

In de sterkte-zwakteanalyse worden technische en financiële kengetallen gewaardeerd ten opzichte van normen en vergelijkbare resultaten. Onderdelen als omzet en aanwas, krachtvoer- en ruwvoerkosten en gezondheidszorg worden gespiegeld aan bedrijfsspecifieke normgetallen. De uitkomsten worden als uitgangspunt gebruikt om tot verbeteringen van het resultaat te komen. Vervolgens worden scherpere doelen en een plan van aanpak geformuleerd om die doelen te realiseren.

Analyse veevoeding en graslandproductie

Met de analyse veevoeding wordt inzichtelijk gemaakt hoe het verbruik en de kosten van de voeding zich verhouden tot de bedrijfsspecifieke norm. Hierbij vormen grondsoort, grondkwaliteit, oppervlakte, bemesting, beweidingsysteem de belangrijkste uitgangspunten. Ook wordt berekend wat de ruwvoerproductie op het eigen land is. Steeds meer bepalen de voerkosten het rendement van de melkveehouderij. Door uw inzicht en kennis op dit te gebied te vergroten legt u de basis voor een hoger bedrijfssaldo.

Prognose

Ondernemen is ook vooruit kijken. Daarom berekenen we de bedrijfsresultaten door naar de toekomst. Het maken van zo’n prognose doen we bij u aan de keukentafel. U ziet direct welk bedrijfsresultaat kan worden verwacht en of alle rekeningen betaald kunnen worden. Het is mogelijk om per opbrengsten of kostenpost te corrigeren. Knelpunten die in de toekomst kunnen ontstaan, worden zodoende vroegtijdig gesignaleerd en u kunt dus tijdig maatregelen nemen.

Bedrijfsvergelijkend overzicht

In een bedrijfsvergelijkend overzicht worden de resultaten van collega-bedrijven (anoniem) samengebracht. Dat geeft een goed beeld van de prestaties en resultaten van collega’s en daarmee inzicht in mogelijke verbeterpunten in uw eigen onderneming. Het bedrijfsvergelijkend overzicht wordt verspreid onder alle deelnemende bedrijven.

Praktische adviezen en plan van aanpak

Tijdens de individuele bespreking van de resultaten of het maken van de prognose voor het lopende of komende jaar, bespreken we de belangrijke vraagstukken. Daarbij zijn de individuele wensen en doelen van u als ondernemer het uitgangspunt. Vanuit onze brede ervaring geven we u daarbij praktische adviezen en maken met u een plan van aanpak. Zo komt u echt een stap verder.

Economische studieclubs

Met de bedrijfsanalyse als basis kunt u ook in studieclubs elkaars financiële en technische resultaten doorspreken. Juist door met elkaar in gesprek te gaan nemen inzicht en kennis toe. Successen of tegenvallers van anderen kunnen helpen bij het bepalen van uw eigen koers en strategie.

 

Download een voorbeeld van een bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse aanvragen? Neem contact op met onze adviseurs

Pieter van Gorkum
Pieter van Gorkum
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Dick Jan Koster
Dick Jan Koster
Delian Kool
Delian Kool
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Peter van Genderen
Peter van Genderen
Linda Brouwer
Linda Brouwer
Frans van de Wijdeven
Frans van de Wijdeven
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk