Het ondernemingsplan: koers en strategie voor de toekomst

Veranderende marktomstandigheden, groei, veranderingen in de omgeving of een bedrijfsoverdracht. Het zijn stuk voor stuk zaken waar u als ondernemer mee te maken hebt of krijgt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op uzelf en uw onderneming. Wat wilt u en waar wilt u met uw bedrijf naartoe? In een ondernemingsplan bepaalt u de koers en strategie voor de toekomst. PPP-Agro Advies denkt met u mee.

PPP Agro Advies - grasgroei

Een toekomstgerichte ondernemer maakt elke drie tot vijf jaar een ondernemingsplan.

Inzicht en richting

Wat wil ik/wat willen wij? Een ondernemingsplan geeft antwoord op dergelijke vragen. Een ondernemer die zijn persoonlijke doelen weet te combineren met de bedrijfsdoelen en toekomststrategie vergroot de kans op succes. Wet- en regelgeving, marktomstandigheden en omgeving kunnen de ontwikkeling van een onderneming sterk beïnvloeden. De beste ondernemers maken gebruik van de kansen en maken een kans van een bedreiging in hun ondernemingsplan.

Strategie

Als het doel is bepaald, kijken we naar de manieren om die te realiseren: uw persoonlijke strategie. Dit is maatwerk, want elke ondernemer (en onderneming) is weer anders. En hoewel resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn, tonen ze wel aan waar u als ondernemer met uw bedrijf toe in staat bent. Vooral kredietverstrekkers hechten veel waarde aan resultaten die in het verleden zijn behaald. In het ondernemingsplan rekenen we diverse plannen en alternatieven door en zetten we ze naast elkaar. Zo krijgen we een goed beeld van de technische, economische en financiële perspectieven.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Persoonlijke en bedrijfsinformatie

Naast doelen, visie en strategie, beschrijven we in het ondernemingsplan de onderneming en de ondernemers. Wie zijn de ondernemers en hoe is de privé-situatie? Wat is de ondernemingsvorm en wie zijn er bij de onderneming betrokken? Met welke externe partijen en adviseurs wordt samengewerkt? Hoe zit het bedrijf in elkaar (grond, vergunningen, productierechten, neventakken, sterke/zwakke punten, kansen/bedreigingen, gebouwen, werktuigen, arbeidsorganisatie)?

Resultaten van voorgaande jaren

Een overzicht van de resultaten van een aantal voorgaande jaren is meestal het uitgangspunt voor toekomstberekeningen. Die geven een beeld van de gerealiseerde prestaties en een geloofwaardig bewijs voor de haalbaarheid van toekomstige prestaties. Met deze cijfers in het achterhoofd worden de cijfers voor de toekomst begroot. Bij het begroten van deze cijfers wordt ook rekening gehouden met uw verwachtingen voor de komende jaren.

Planbeschrijving

Er wordt een duidelijke beschrijving weergegeven van het plan en we geven eventueel verschillende alternatieven aan (wie, wat, hoe en wanneer). Hierbij hoort ook het overzicht van de te verwachten investeringen. Vooral bij nieuwbouw, uitbreiding, bedrijfsverplaatsing of bedrijfsoverdrachten is dit van belang. Er kunnen namelijk grote fiscale effecten optreden (staking, herinvesteringsreserve, etc.).

Neventakken

In het ondernemingsplan worden neventakken in een aparte saldoberekening opgenomen, zodat een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden in de doorgerekende alternatieven.

Bedrijfsresultaat en risicoanalyse

In een winst- en verliesrekening worden opbrengsten en kosten overzichtelijk weergegeven. Met de privé-inkomsten en -uitgaven wordt de reserveringscapaciteit en de mutatie liquide middelen bepaald. Indien er meerdere plannen zijn uitgewerkt, zetten we deze naast elkaar. Om het effect van prijsveranderingen weer te geven, brengen we per alternatief in kaart welke verschillen er in het resultaat ontstaan wanneer prijzen anders liggen dan begroot.

Meerjarenprognose

Een meerjarenprognose is onmisbaar voor een goede analyse. In de meerjarenprognose worden de bedrijfsresultaten doorgerekend voor de eerste tien jaar na de investering. Door de financiële vergelijking van verschillende scenario’s kunt u als ondernemer verantwoorde keuzes maken.

 

Kijk naar een voorbeeld van ons ondernemingsplan.

Zullen we samen kijken naar de beste koers en strategie voor uw bedrijf?

Pieter van Gorkum
Pieter van Gorkum
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Dick Jan Koster
Dick Jan Koster
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Peter van Genderen
Peter van Genderen
Linda Brouwer
Linda Brouwer
Menno Kamminga
Menno Kamminga