Mestrijden: Wacht op ideale omstandigheden

Het bemestingsseizoen gaat binnenkort weer van start. Soms heb je als ondernemer geen keuze, omdat de mestsilo vol zit. Toch is verstandig om nu te wachten met uitrijden. In veel gevallen is de bodem te nat. Mestuitrijden onder deze omstandigheden kost opbrengst en zorgt voor extra uit- en afspoeling van mineralen.

De hoeveelheid dierlijke mest en kunstmest die je als ondernemer mag toedienen staat vast. Hoeveel gewas je met de hoeveelheid aanwezige mest kunt telen hangt van verschillende factoren af. Het is belangrijk exact te weten wat voor mest u in de mestsilo heeft. Een uitgebreide mestanalyse is dan ook wenselijk. Ervaringen vanuit de praktijk leert ons dat er veel verschillen in samenstelling van mest zit. Neem voor het uitrijden een monster van de drijfmest, zodat je verder in het seizoen een gerichte aanvulling met (kunst)mest kunt toepassen.

Bodemtemperatuur

In de afgelopen jaren is er extra onderzoek gedaan naar het effect van bodemtemperatuur op mestbenutting. Dit effect lijkt er vrijwel niet te zijn. Het is juist veel meer de bodemgesteldheid die bepaalt of er mest uitgereden kan worden en dan met name dat een perceel niet te nat is met kans op rijschade bij aanwending en uit- en afspoeling. Een (zeer) vroege voorjaarsgift kan leiden tot een hogere jaaropbrengst, maar het omgekeerde komt vaker voor, juist door bovengenoemde factoren. Wachten tot 1 maart verlaagt het risico op schade aan de bodem en geeft vaak een hogere jaaropbrengst, doordat er een betere benutting van stikstof plaatsvindt.

Bodemstructuur

Voor dierlijke mest is het advies om deze toe te dienen zodra de grond voldoende draagkrachtig is voor de mesttoedieningsapparatuur en er niet te veel regen wordt verwacht (< 25 mm binnen een week). Vooral in klei en veengebieden bestaat een risico van afspoeling. Dat kan een reden zijn om in deze regio’s pas later mest toe te dienen.

Strategie

Als jaar na jaar de mestopslag vol zit begin februari is de mestopslag te klein. Het is dan gewenst hier aan te gaan werken om de dierlijke mest beter als meststof te kunnen gaan gebruiken. De 7 maanden opslag die berekend wordt in het bemestingsplan daadwerkelijk beschikbaar hebben als opslag is dan een goed handvat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend Meerkerk mail b.meerkerk@ppp-agro.nl of tel. 0653670143

mestrijden

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK