Hoe houd u rekening met de wisselende grasgroei?

PPP-Agro Advies - koe bij de molen

In het project bewust beter beweiden wordt op een heel aantal bedrijven wekelijks gras gemeten. Op omweiden bedrijven kunnen we dit ook vertalen naar een gemiddelde grasgroei. Dit gebeurd door de gemiddelde groei van percelen die niet beweid zijn tussen twee metingen te bepalen. Deze groei is een indicator, die de werkelijke groei wat onderschat.…

Lees meer

Bodemcoach helpt droge boeren

Bodemcoach helpt droge boeren

Een rijke bui. Dat zijn geen goudstukken die als in een strip van Dagobert Duck uit de lucht vallen, maar volle druppels. Niet te veel, niet te weinig. Geen plensbui, geen gemiezer. Zo’n bui waar het weiland goed nat van wordt. De term ’rijke bui’ valt zomaar als melkveehouder Frank de Wit met bodemcoach Dick…

Lees meer

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Koeien & Kansen-deelnemers Kees en Kees Jan van Wijk nemen deel aan de BES pilot. Dat betekent dat zij op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 289 kilo stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 121 kilogram N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling. Hun bemestingsstrategie bestaat dan…

Lees meer

Hoe overbrug ik de zomerdip?

Koeien in de wei

In het project Bewust Beter Beweiden komt de uitdaging om de zomerdip van het gras zo goed mogelijk te managen, regelmatig terug. Gras groeit via een kamelenbult gedurende het seizoen, met middenin de bekende zomerdip. Het bijsturen en inspelen op de (weers-) omstandigheden is een mooie kans om aan te grijpen! Het is in deze…

Lees meer

’Kwartjesmomenten’ in zoektocht om eiwit beter te benutten

Wat in de vakbladen staat is niet altijd van toepassing op jouw situatie, maak je eigen bewuste afweging als je wat doet.” Dat was één van de kwartjesmomenten van de deelnemers van het project ‘eiwit van eigen land’ die in mei bij elkaar kwamen. Op ieder bedrijf zijn gedurende drie jaar verbeterplannen opgesteld om meer…

Lees meer

Veranderde werkwijze RVO bij Derogatie aanvraag 2019

Polderzicht

Het gaat om de kosten die gepaard gaan met de derogatie aanvraag. Deze werden in het verleden, alleen op basis van de perceelregistratie, automatisch geïncasseerd. Maar daar is dit jaar iets in veranderd en naar verwachting is niet iedereen hiervan op de hoogte.  Bij de derogatie aanvraag bij RVO vraagt u in principe een vergunning aan…

Lees meer

Stoppen met sojaschroot vanwege klimaat?!

Koeien aan voerhek

Als het gaat om broeikasgasemissies op melkveebedrijven rijzen er steeds meer vragen. Onder andere vanwege de sector doelstelling en het klimaatakkoord dat daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast zijn er verschillende duurzaamheidsprogramma’s en concepten binnen de zuivel waarin lage broeikasgasemissie wordt beloond.  Aangekocht voer is daarbij een groot onderdeel waarop gestuurd kan worden. WUR heeft in…

Lees meer

Stikstof uit kunstmest op veel veengronden overbodig na juni

Inkuilen - PPP Agro Advies

Door de stikstofmineralisatie van de veenbodem in de zomerperiode is een stikstofgift uit kunstmest na juni in veel gevallen overbodig. Uit metingen in de polder Groot-Wilnis Vinkeveen blijkt dat het halveren van de stikstofgift op veengrond nauwelijks effect heeft op de droge stof opbrengst. Terwijl het wel winst oplevert voor het sluiten van de kringloop…

Lees meer

Meer weiden geeft hogere eiwitbenutting

Teun Wolbink, deelnemer aan het project Eiwit van Eigen Land, heeft in 2018 zijn focus gelegd op beweiding. Dat leidde ondanks het droge jaar op een hogere droge stofopname aan vers gras. Een consequenter beweidingssysteem in de vorm van Nieuw Nederlands Weiden leverde hier een bijdrage aan. Voor Wolbink was dit één van de succesfactoren…

Lees meer

Vrijstelling koudmerken

Vrijstelling koudmerken

Merkt u uw runderen door vriesbranden ofwel koudmerken? Meldt u dan aan via mijn.rvo.nl. Het verbod op koudmerken ofwel vriesbranden is vanaf 1 juni van kracht. Rundveehouders die willen blijven koudmerken kunnen zich aanmelden voor een tijdelijke vrijstelling, waarmee het verbod tot en met 31 december 2022 wordt uitgesteld.  Een rund mag niet meer dan twee…

Lees meer