Innovatie

Welke ontwikkelingen helpen uw bedrijf een stap vooruit te zetten? Wat is al beschikbaar, voldoende getest en effectief gebleken? De technische innovaties gaan razendsnel. Maar ook het slimmer inregelen van je processen, of ander gebruik van bestaande techniek kan innovatie zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Kritisch en vanuit de praktijk van de melkveehouder; dus samen met u.

Om te zorgen dat we u steeds aan de meest actuele kennis en inzichten vanuit onderzoek kunnen helpen, is PPP-Agro Advies actief betrokken bij tal van landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Vooral in projecten die gericht zijn op kringlopen sluiten, zelfvoorzienend ondernemen, marktgerichte ketensamenwerking en lokale afzet.

Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders tijdens innovatiedagen, studiegroepen en netwerkbijeenkomsten.

PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Bekijk aan welke projecten PPP-Agro Advies deelneemt:

20200529-_MG_6929-bewerkt

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en...
PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Netwerk Praktijkbedrijven

In Netwerk Praktijkbedrijven gaan we met melkveebedrijven aan de slag met het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies. De komende vier jaren combineren we praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen...
20200529-IMG_6582

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met circa 100 veehouders in West- Utrecht verdeeld over tien studiegroepen aan het thema water op polderniveau. In het project...
Gras beoordelen

Home Made Eiwit

Het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan brengen, dat is het doel van het nieuwe project ‘Home Made Eiwit’. Daarin is ‘eigen eiwit’ de basis voor het ruwvoermanagement op het bedrijf. Het doel is...
PPP-Agro Advies - koe bij de molen

Bewust en Beter Beweiden

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden. In dit Utrechtse Project gaan we op uw bedrijf gedurende 20-22 weken uw gras...
Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in...
2500458688_2aaa234af3

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is €1,5 miljoen uitgetrokken. Dit is mogelijk dankzij de eerder voor boerenlandvogels beschikbaar gestelde €6,3 miljoen. Het onderzoek naar...
Koeien - PPP Agro Advies

Koeien & Kansen

Koeien & Kansen is een innovatief project waarin duurzaamheid en toekomstperspectief voor de melkveehouderij centraal staan. Er wordt door ons samengewerkt met een groot aantal onderzoeksinstellingen zoals ASG, PRI en LEI. De hier opgedane kennis zullen wij...
Koeien

Koe in de wei

Koeien in de wei vormen een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Om het belang hiervan te onderstrepen is in april 2007 Stichting Weidegang opgericht.  Doel van de stichting is de zichtbaarheid van koeien in...
Polderzicht

DAW Krimpenerwaard

In 2017 is het project  DAW Krimpenerwaard van start gegaan. In het project werken agrariërs samen met deskundigen en overheden aan verbetering van de bodemkwaliteit, minder emissies en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit gaat hand in...
Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting,...
Project Eiwit van eigen land

Eiwit van eigen land

Minder import van soja vanuit overzeese gebieden is een belangrijke doelstelling voor de NL-zuivelketen. Dat kan door een hogere eiwitproductie, maar vooral door een betere benutting van het eiwit wat op eigen land geproduceerd wordt....