DAW Krimpenerwaard

Afgerond project

In 2017 is het project  DAW Krimpenerwaard van start gegaan. In het project werken agrariërs samen met deskundigen en overheden aan verbetering van de bodemkwaliteit, minder emissies en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken werken we in studiegroepen, geven individueel advies en houden we demonstratie- en praktijkbijeenkomsten over kringlooplandbouw, graslandbeheer, erfafspoeling, onderwaterdrainage en slootonderhoud.

Achtergrond

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en is een initiatief van LTO Nederland waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en schoon zoetwater. De looptijd van het project is van 2017 tot en met 2019. In de projectgroep zijn naast LTO en het Hoogheemraadschap ook  vertegenwoordigers van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof, DWLK en PPP-Agro Advies vertegenwoordigd.

Interessant voor melkveehouders

Als mineralen beter worden benut is dat goed voor de portemonnee, want mineralen die je niet verliest in de kringloop, hoef je ook niet aan te vullen met de daarbij behorende kosten. Daarom is het een uitgelezen kans voor de melkveehouderij om via dit project de bedrijfsvoering op een hoger plan te tillen. In de studiegroepen kringlooplandbouw en graslandbeheer wordt met de deelnemers gezocht naar praktische maatregelen om de benutting te verhogen en verliezen te beperken. Met name de voerefficiëntie van de koe en de bodembenutting komen daarbij expliciet aan de orde. Erfafspoeling geeft naast mineralenverlies ook een vieze sloot rond de boerderij. Twee redenen om ervoor te zorgen dat het vervuilde water wordt opgevangen. Door kleine investeringen kan veel worden bereikt. Door de aanwezigheid van onderwaterdrainage op enkele bedrijven in de Krimpenerwaard kan de werking op de voet worden gevolgd en met elkaar onder de loep genomen. Als het zich dan aandient op meer bedrijven, is er al kennis aanwezig voor een afgewogen keuze. Er zijn meer manieren van baggeren en slootschonen dan doorgaans worden toegepast. Daarom is het verrijkend om deze variaties te bespreken en te bekijken en onderdelen ervan mee te nemen op het eigen bedrijf.

Kortom, er is op veel terreinen kennis te vergaren, waar u als veehouder praktisch mee aan de slag kunt.


Partners project DAW Krimpenerwaard

Polderzicht

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...