DAW Krimpenerwaard

Project

In 2017 is het project  DAW Krimpenerwaard van start gegaan. In het project werken agrariërs samen met deskundigen en overheden aan verbetering van de bodemkwaliteit, minder emissies en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken wordt gewerkt in studiegroepen , wordt individueel advies gegeven en worden demonstratie- en praktijkbijeenkomsten gehouden over kringlooplandbouw, graslandbeheer, erfafspoeling, onderwaterdrainage en slootonderhoud.

Achtergrond

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en is een initiatief van LTO Nederland waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en schoon zoetwater. De looptijd van het project is van 2017 tot en met 2019. In de projectgroep zijn naast LTO en het Hoogheemraadschap ook  vertegenwoordigers van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof, DWLK en PPP-Agro Advies vertegenwoordigd.

Interessant voor melkveehouders

Als mineralen beter worden benut is dat goed voor de portemonnee, want mineralen die je niet verliest in de kringloop, hoef je ook niet aan te vullen met de daarbij behorende kosten. Daarom is het een uitgelezen kans voor de melkveehouderij om via dit project de bedrijfsvoering op een hoger plan te tillen. In de studiegroepen kringlooplandbouw en graslandbeheer wordt met de deelnemers gezocht naar praktische maatregelen om de benutting te verhogen en verliezen te beperken. Met name de voerefficiëntie van de koe en de bodembenutting komen daarbij expliciet aan de orde. Erfafspoeling geeft naast mineralenverlies ook een vieze sloot rond de boerderij. Twee redenen om ervoor te zorgen dat het vervuilde water wordt opgevangen. Door kleine investeringen kan veel worden bereikt. Door de aanwezigheid van onderwaterdrainage op enkele bedrijven in de Krimpenerwaard kan de werking op de voet worden gevolgd en met elkaar onder de loep genomen. Als het zich dan aandient op meer bedrijven, is er al kennis aanwezig voor een afgewogen keuze. Er zijn meer manieren van baggeren en slootschonen dan doorgaans worden toegepast. Daarom is het verrijkend om deze variaties te bespreken en te bekijken en onderdelen ervan mee te nemen op het eigen bedrijf.

Kortom, er is op veel terreinen kennis te vergaren, waar u als veehouder praktisch mee aan de slag kunt.


Voor meer info:

Neem contact op met Teus Verhoeff:
E: [email protected]
T: +31 (0)6 – 47 15 55 73


Partners project DAW Krimpenerwaard

Polderzicht

Meer weten?

Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Bodemmeten - PPP Agro Advies

Bewust en Beter Beweiden

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan...
Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als...
2500458688_2aaa234af3

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels....