Veenweideaanpak Krimpenerwaard

Project

De Krimpenerwaard dankt zijn unieke landschap aan de zorg voor de bodem en het beheer van het water. Door de eeuwen heen hebben boeren het landschap vormgegeven. Daarbij hebben ze zich steeds succesvol aangepast aan nieuwe en veranderende omstandigheden. De boeren van nu staan opnieuw voor een aantal grote veranderingen. In de Veenweideaanpak Krimpenerwaard zetten landgebruikers, waterbeheerders en overheden samen stappen op weg naar vitale veenweiden met een toekomstbestendige landbouw.

Waarom een veenweideaanpak?

De wereld om ons heen verandert snel en daarom is de veenweideaanpak nodig. We moeten bodemdaling – en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot – op korte termijn afremmen. In het klimaatakkoord zijn bindende afspraken gemaakt: in 2030 moeten de CO2-emissies uit veen(weide) zijn gehalveerd. De ambitie voor 2050 is zelfs een afname van 95%.

Maatregelen om bodemdaling en CO2-uitstoot terug te dringen

Met de Veenweideaanpak Krimpenerwaard hebben we één hoofddoel voor ogen: het ontwikkelen van een toekomstgerichte landbouw in het gebied, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit. Daarbij moet de landbouw ook in de toekomst voorzien zijn van een realistisch verdienmodel.

In de Krimpenerwaard willen we snel aan de slag met twee verschillende methoden voor het terugdringen van de CO2-emissie: waterinfiltratiesystemen en klei in veen.

Waterinfiltratie

Waterinfiltratie is een techniek om het grondwaterpeil te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat dit de veenafbraak en CO2-uitstoot kan remmen. In de aanpak gaan we uit van waterinfiltratiesystemen (WIS) die bij landbouwkundig gebruik een voldoende hoge grondwaterstand mogelijk maken voor deze doelen.

Klei in veen

De tweede methode is het aanbrengen van klei in veen. Bij klei in veen mengen de kleidelen zich in de bovenste laag veen, waardoor de oxidatie in de bodem afneemt. Dat is mogelijk een goed alternatief voor melkveehouders die geen infiltratiebuizen in hun grond willen of kunnen leggen.

Onderzoek en kennisontwikkeling

Onderdeel van het plan is onderzoeken en kennis ontwikkelen. We willen de resultaten in de praktijk monitoren en onderzoek doen naar effecten op landgebruik en het watersysteem. Met deze kennis kunnen we goed onderbouwd de maatregelen bepalen voor de periode 2025-2030 en koers zetten richting 2050.

Reageren of meedenken?

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Dan komen wij graag met u in contact. Dat geldt natuurlijk ook als u vragen of ideeën hebt. Neem contact op met Barend Meerkerk, een van de projectleiders.

Barend Meerkerk: b.meerkerk@ppp-agro.nl of 06-53670143.

Sloot met slootkant - veenweideaanpak

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Farmwalks van Bemest op z'n Best voor studiegroepen Halen alle boeren uit jullie studiegroep al...
Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van...
Update Bemest op z'n Best

Update Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van...

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...